Het Voedingsloket
Torenbosch 8, 7391 CA Twello
info@voedingsloket.nl
www.voedingsloket.nl
Tel: 0570-238800

1.Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op iedere aankoop met betrekking tot Het Voedingsloketproducten en consulten tussen Het Voedingsloket en klant. Onder het begrip “klant” dient in deze voorwaarden te worden verstaan als de consumentkoper, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

  • Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is  overeengekomen.
  • Het Voedingsloket houdt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.
  1. Totstandkoming overeenkomst

2.1.     Een overeenkomt tussen Het Voedingsloket en klant komt tot stand op het moment dat een factuur aan de klant is uitgereikt of verzonden.

  1. Prijzen en betaling

3.1      Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2      De klant betaalt enkel voor de producten. Het intakegesprek bedraagt 25 euro, mits er een geldige actie is.
3.3      Wanneer er (per consult) minder dan 25 euro aan producten worden afgenomen zal er 15 euro aan consultkosten in rekening gebracht worden.
3.4      Het kennisgesprek is gratis. Indien de klant aangeeft te starten met Het Voedingsloket gaat Het Voedingsloket over tot wegen en het invoeren van de gegevens. Indien de klant hierna alsnog besluit niet te starten en geen Het Voedingsloket producten koopt zullen er 25 euro aan consultkosten in rekening gebracht worden.

  1. Facturering en Betaling

4.1.    Betaling geschiedt bij voorkeur via pin of anders een Tikkie.

  1. Geheimhouding

5.1.   Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Het Voedingsloket verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van klant.
Klant kan ter zake ontheffing verlenen.
5.2.   Behoudens schriftelijke toestemming van klant is Het Voedingsloket niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
5.3    Het Voedingsloket verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Zie hiervoor het privacybeleid.

  1. Tussentijds beëindiging en retourbeleid

6.1.   De klant heeft ten alle tijden het recht om te stoppen met het Coach Nutrition programma bij Het Voedingsloket. Producten worden niet retour genomen.

  1. Nakomen van afspraken

7.1.   Het annuleren van afspraken kan tot 48 uur van tevoren kosteloos gebeuren. Niet of te laat geannuleerde afspraken en vergeten afspraken worden (na één waarschuwing) volledig aan de klant doorberekend (15 euro). Er wordt enkel één waarschuwing per klant gegeven. Bij de volgende afzegging/vergeten afspraak worden de consultkosten direct (zoals hierboven beschreven) berekend.
7.2.   Te laat komen
Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Het Voedingsloket de verloren tijd inkorten op de begeleiding. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Het Voedingsloket de afspraak annuleren of de helft (7,50 euro) van een consult in rekening brengen.